Laat uw bedrijf niet chanteren
middels online laster!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bewijsonline/Belasterd Bedrijf gevestigd te Soest aan de Oude Enghweg 4, kvk nr. 31037548, V1.0.

I ALGEMEEN

1 Definities

1.1 De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij Bewijsonline b.v. , alsmede de bij deze aangesloten gerechtsdeurwaarder(s) of overige dienstverleners, - verder (gezamenlijk) ‘Bewijsonline’ te noemen –zich verbindt goederen en/of diensten van welke aard ook te leveren of te verrichten.
1.2 Gebruiker: de wederpartij/afnemer/opdrachtgever met betrekking tot de in het vorige lid genoemde goederen en/of diensten.
1.3 De website: het volledige door Bewijsonline b.v. ontwikkelde systeem inclusief de homepage met vervolgpagina’s, de software, servers en overige soft- en hardware en overige inrichtingen waarvan Bewijsonline zich bedient bij haar dienstverlening.
1.4 De Gerechtsdeurwaarder: de bij Bewijsonline aangesloten gerechtsdeurwaarder die het proces-verbaal van constatering opmaakt of overige diensten verricht in het kader van de dienstverlening van Bewijsonline.
1.5 Bewijsonline.nl: de dienstverlening krachtens de overeenkomst, exclusief de diensten van de Gerechtsdeurwaarder.
1.6 De algemene voorwaarden: het geheel van bedingen zoals hier op deze pagina gepubliceerd, bestaande uit deel I, ‘algemeen’, deel II, ‘Voorwaarden Bewijsonline.nl’ en deel III, ‘Voorwaarden Gerechtsdeurwaarder’ die van toepassing zijn op de overeenkomst.

2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bewijsonline goederen en/of diensten van welke aard ook aan Gebruiker levert. Meer in het bijzonder is deel I van toepassing op de volledige dienstverlening van Bewijsonline, deel II op de dienstverlening van Bewijsonline.nl en deel III op de dienstverlening van de Gerechtsdeurwaarder. Het onderscheid tussen de delen I, II en III is slechts aangebracht ten behoeve van de overzichtelijkheid en doet niet af aan het recht van Bewijsonline B.V. en de Gerechtsdeurwaarder om zich op het gestelde in elk van de genoemde delen te beroepen. Bij strijdigheid tussen het gestelde in de verschillende delen zijn Bewijsonline en de Gerechtsdeurwaarder gerechtigd te bepalen welke bepalingen zullen prevaleren. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (e-mail hier niet onder begrepen) zijn overeengekomen met de directie van Bewijsonline B.V..
2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Slechts de bestuursleden van Bewijsonline.B.V. zijn bevoegd voor Bewijsonline verbintenissen aan te gaan.
2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Bewijsonline B.V..
2.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de website, nadat het bestelproces is doorlopen door Gebruiker, de bevestiging aan het door Gebruiker opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

II VOORWAARDEN BEWIJSONLINE.NL

1 Vertrouwelijkheid en privacy

1.1 Alle door Gebruiker aan Bewijsonline verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk door Bewijsonline worden behandeld.
1.2 Door Gebruiker aan Bewijsonline verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en niet aan derden worden verstrekt.
1.3 Het gestelde in de voorgaande leden lijdt slechts uitzondering indien Bewijsonline op vordering van bevoegde instanties als de rechterlijke macht, politie en justitie alsmede civiele partijen in het geval van kennelijk onrechtmatig handelen, gehouden is genoemde gegevens te verstrekken. Bewijsonline is alsdan nimmer tot enige restitutie of schadevergoeding gehouden. Gebruiker aanvaart aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende kosten.

2 Prijs en betaling

2.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
2.2 De bestelprocedure voorziet in betaling vooraf via ideal. In het geval, wegens een technische storing of anderszins, de betaling niet succesvol mocht zijn geldt dat alle facturen door Gebruiker worden betaald binnen drie dagen na de factuurdatum.
2.4 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente ex art. 6:119a BW verschuldigd zijn. Indien Gebruiker nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Gebruiker naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
2.5 Gebruiker aanvaart dat de facturen uitsluitend langs elektronische weg zullen worden verzonden. Dit zal geschieden door verzending per e-mail van de facturen in pdf-formaat naar het door Gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven e-mailadres. Het niet (tijdig) door Gebruiker doorgeven van wijziging van genoemd email-adres of andere problemen bij de ontvangst en/of het uitlezen van de facturen laten de betalingsverplichting van Gebruiker onverlet.
2.7 Klachten, ongeacht de aard hiervan, laten de betalingsverplichting van Gebruiker onverlet.

3 Voorbehoud van eigendom en rechten

3.1 Alle aan Gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van Bewijsonline, totdat alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Bewijsonline zijn voldaan.
3.2 Rechten worden aan Gebruiker steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Gebruiker de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4 Archief en overgang risico

4.1 Door in te loggen op het account kan Gebruiker de geleverde processen-verbaal in het archief onbeperkt raadplegen en downloaden. Dit laat echter de verantwoordelijkheid van Gebruiker het toegezonden proces-verbaal van constatering of overige relevante documenten zelf deugdelijk op te slaan onverlet. Bewijsonline is gerechtigd de geleverde processen-verbaal zonder waarschuwing na één jaar uit het archief te verwijderen. De archiveringsfunctie van de website laat onverlet dat het risico van verlies of beschadiging van de geleverde processen-verbaal van constatering of overige zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, op Gebruiker over gaat op het moment waarop deze aan Gebruiker, of aan een door Gebruiker in de arm genomen hulppersoon, langs elektronische weg zijn verzonden.

5 Intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle werken die door Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst zijn geproduceerd alsmede die betreffende de website, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bewijsonline of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die nodig zijn voor verwezenlijking van het doel waarvoor het recht is verleend dan wel zaken zijn geleverd en voor het overige zal hij de documenten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
5.2 Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de documenten, websites, programmatuur, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
5.3 Gebruiker staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de inhoud van door of vanwege Gebruiker verstrekte gegevens en Gebruiker vrijwaart Bewijsonline tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.
5.4 Gebruiker is niet gerechtigd rechten van intellectuele eigendom te verkrijgen ter zake van de website en/of een door Bewijsonline geleverd recht of product of een hiermede overeenstemmend of gelijkend recht of product en Gebruiker zal zich ten opzichte van Bewijsonline niet beroepen op enig recht van intellectuele eigendom ter zake van de website en/of een door Bewijsonline aangeboden of een hiermede overeenstemmend of gelijkend product.

6 Meerwerk

6.1 Indien Bewijsonline op verzoek of met voorafgaande instemming van Gebruiker werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, maar hiermede wel verband houden, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Gebruiker aan Bewijsonline worden vergoed tegen een uurtarief van € 285,--. Dit meerwerk kan onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit nadere (juridische) advisering, het afleggen van verklaringen hetzij schriftelijk, hetzij bij gelegenheid van een getuigenverhoor.
6.2 Genoemde vergoeding is door Gebruiker aan Bewijsonline verschuldigd ongeacht of medewerkers, bestuursleden of door Bewijsonline ingeschakelde derden, ook buiten de overeenkomst gehouden zouden zijn geweest tijd te besteden aan genoemd meerwerk zoals, doch niet uitsluitend, het bijwonen van een getuigenverhoor na hiertoe rechtsgeldig te zijn opgeroepen, ongeacht of Gebruiker, een wederpartij van deze of een derde, het initiatief hiertoe heeft genomen.

7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 Hoewel Bewijsonline zich tot het uiterste zal inspannen een deugdelijk product te leveren, bestaat altijd de mogelijkheid dat een en ander niet verloopt zoals verwacht, mede gezien het feit dat de dienstverlening deels bestaat uit een technische toepassing. Hierom is het van belang dat Gebruiker in elk geval zelf zorg draagt voor het onmiddellijk maken van een schermafdruk van de webpagina(‘s) die onderwerp zijn van het beoogde proces-verbaal van constatering alsmede dat een geleverd document direct door Gebruiker gecontroleerd wordt op onvolkomenheden bij gebreke waarvan Bewijsonline in elk geval geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden.
7.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een deugdelijke internetverbinding met de server(s) van Bewijsonline alsmede voor het gebruik van een deugdelijke pc waarop een recente webbrowser draait en een recente versie van Adobe Acrobat Reader.
7.3 Bewijsonline is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van de website of onderdeel hiervan of van de door haar ontwikkelde programmatuur dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van grove nalatigheid. Deze exoneratie ziet onder meer, doch niet uitsluitend, op schade als gevolg van het niet kunnen verbinden met servers of bestaande uit het verloren gaan van gegevens.
7.4 Bewijsonline is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting of telecommunicatiediensten, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde. Dit beding is onverminderd van toepassing indien Gebruiker niet op de hoogte is van het feit dat de betreffende dienst door een derde is uitgevoerd of de betreffende programmatuur door een derde ter beschikking is gesteld of ontwikkeld.
7.5 Bewijsonline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de omstandigheid dat enig geschilbeslechtend forum, waaronder doch niet uitsluitend, gerechtelijke colleges, arbiters of bindend adviseurs, het door Bewijsonline geleverde proces-verbaal van constatering niet als doorslaggevend bewijs achten of anderszins ten nadele van Gebruiker beslist.
7.6 Voor zover Bewijsonline aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
7.7 Aansprakelijkheid van Bewijsonline voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
7.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bewijsonline meldt.
7.9 Bewijsonline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de omstandigheid dat in voorkomend geval de Gerechtsdeurwaarder niet hetgeen kan constateren dat Gebruiker beoogt, ook niet als dit het gevolg is van het tijdsverloop tussen de aanvraag en het moment dat de Gerechtsdeurwaarder de constatering over de content van (een) webpagina(‘s) doet.

8 Overmacht

8.1 Bewijsonline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere derden zoals internetproviders of Telecommunicatieaanbieders.

9 Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Bewijsonline zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Bewijsonline, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.
9.2 Op de rechtsverhouding tussen Bewijsonline en Gebruikers is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

III VOORWAARDEN VAN DE GERECHTSDEURWAARDER

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

GERECHTSDEURWAARDERS-INCASSOBUREAU
KRUYTHOF c.s.

A DEFINITIES

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. 'Kruythof': GERECHTSDEURWAARDERS-INCASSOBUREAU
KRUYTHOF c.s.
b. 'de opdrachtgever': de (rechts-)persoon die 'Kruythof' respectievelijk de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

(Toepassingsgebied)
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:
a. het incasseren van vorderingen;
b. debiteuren beheer;
c. credit-management;
d. het verrichten van ambtshandelingen, dit alles in de ruimste zin des woord.

(Afwijkende bedingen)
3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover 'Kruythof' deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan 'de opdrachtgever' heeft bevestigd.

(Geen plicht tot aanvaarding opdracht)
4. 'Kruythof', meer in het bijzonder één der aan haar kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, kan (behoudens haar ministerieplicht als bedoeld onder 2. d. hierboven) nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en 'Kruythof' is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf
van redenen te weigeren.

(Recht tot wijziging algemene voorwaarden)
5. 'Kruythof' behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door 'Kruythof' gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. 'De opdrachtgever' wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden medegedeeld.

B INCASSO

1. Indien 'de opdrachtgever' 'Kruythof' opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt 'de opdrachtgever' 'Kruythof' in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van 'Kruythof' noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
c. het ontvangen van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke
betalingsregeling;
e. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
f. het aanvragen van een faillissement.

2. 'Kruythof' aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies. .

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11b Gerechtsdeurwaarderswet juncto artikel 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, is 'Kruythof' gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met 'de opdrachtgever' wordt verrekend.

4. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan 'Kruythof' dan wel rechtstreeks aan 'de opdrachtgever', dan wel aan derden ten behoeve van 'de opdrachtgever' heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover 'de opdrachtgever' op zich genomen en door 'de opdrachtgever' geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.

5. Indien 'de opdrachtgever' een incasso-opdracht intrekt, buiten 'Kruythof' om een betalingsregeling treft, met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of 'Kruythof' ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is 'Kruythof' gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

6. Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namens 'Kruythof' gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

C. VERPLICHTINGEN 'opdrachtgever'

1. 'De opdrachtgever' dient 'Kruythof' onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

2. 'De opdrachtgever' is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door 'Kruythof' aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

3. Indien 'de opdrachtgever' een aantal vorderingen ter incasso over wenst te dragen zal deze zich op verzoek van 'Kruythof' inspannen dit aantal aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door 'Kruythof'.

4. 'De opdrachtgever' zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan 'Kruythof' overdragen.

5. 'De opdrachtgever' zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan 'Kruythof' met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien.

6. Indien en voor zover 'de opdrachtgever' na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan 'Kruythof' ter hand stellen respectievelijk doen toekomen.

D TARIEVEN

1. De tarieven zijn opgenomen in een apart 'REGLEMENT TARIEVEN', welk reglement in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt steeds verwezen naar het meest recente 'REGLEMENT TARIEVEN'.

2. Alle door 'Kruythof' aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

3. 'Kruythof' is gerechtigd haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is 'de opdrachtgever' gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

4. 'De opdrachtgever" komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.

E AFREKENING

1. 'De opdrachtgever' heeft aanspraak op de door 'Kruythof' ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan 'Kruythof' toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan 'Kruythof' dan wel aan 'de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van door of namens 'Kruythof' gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct toe aan 'Kruythof'.

2. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen 'Kruythof' en 'de opdrachtgever", zal 'Kruythof' per kwartaal tussentijds op portefeuille niveau de door haar ontvangen gelden aan 'de opdrachtgever' afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan 'Kruythof' toekomende, zulks met een minimum van € 100,00 per 'opdrachtgever'.

F AANSPRAKELIJKHEID

1. 'Kruythof' heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

2. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van 'de opdrachtgever'.

3. In geval van overmacht is 'Kruythof' niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van 'Kruythof' onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van 'Kruythof' of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft 'Kruythof' - naar haar keuze - het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat 'Kruythof' in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

5. 'Kruythof' resp. de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder(s) is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, ter zake verrichte ambtelijk- en niet- ambtelijke werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som ter zake van vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering.

6. 'Kruythof' voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan 'Kruythof' ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan 'Kruythof' aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor 'Kruythof'.

7. 'De opdrachtgever' is gehouden 'Kruythof' te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens 'de opdrachtgever' in bewerking nemen en incasseren van door 'de opdrachtgever' aangeboden vorderingen.

8. 'Kruythof' zal ter voorkoming van eventueel niet te verhalen verschotten, bijvoorbeeld kosten van een verhaalsinformatie, en om te komen tot een snelle afwikkeling van een zaak, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, na betekening van een titel waarvan executie middels derdenbeslag of beslag op onroerende zaken niet mogelijk of zinvol is, en na vooraankondiging van zijn beslagpoging aan de betalingsplichtige, overgaan tot het doen van een beslagpoging op de roerende zaken van de betalingsplichtige, dit tenzij uitdrukkelijk door 'de opdrachtgever' andersluidende instructies zijn verstrekt.

G BETALING

1. Betaling van de door 'Kruythof' gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. 'De opdrachtgever' kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat 'de opdrachtgever' niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft 'Kruythof' het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening berekend.

4. Indien 'de opdrachtgever' ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor 'Kruythof' genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is 'de opdrachtgever aan 'Kruythof' buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 35,00.

5. Iedere betaling van 'de opdrachtgever' strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van 'de opdrachtgever', eerst ter voldoening van de door 'de opdrachtgever' aan 'Kruythof' verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door 'de opdrachtgever' aan 'Kruythof' verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudste openstaande vordering.

6. 'Kruythof' is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende 'opdrachtgever' in bezit heeft.

H DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat 'de opdrachtgever' stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid op de betrokken overeenkomst van de algemene voorwaarden.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst na ommekomst van l jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. 'Kruythof' is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.

4. 'Kruythof' is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien 'de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van de met 'Kruythof' gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

I AFWIJKENDE OVEREENKOMSTEN

1. 'Kruythof' is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.

J SLOTBEPALINGEN

1. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt 'Kruythof' de aan haar door of zijdens 'opdrachtgever' ter beschikking gestelde stukken wederom aan 'de opdrachtgever' over. 'Kruythof' heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat 'de opdrachtgever' aan al zijn/haar verplichtingen jegens 'Kruythof', in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

2. Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.